و چقدر لذت بردم که بایرن گل اول رو سر بیرون اومدن‌های احمقانه نویر خورد.