ما رو بگو دلمون خوش بود از شر این محدودیت راحت می‌شیم! https://t.co/O5gfSt11Zp