امروز برای اولین بار اصطلاح fire away رو شنیدم! https://t.co/2evTyre4Yf