بی‌همزبان شجریان رو گوش میدم و دلم حسابی هوای حافظیه رو کرد.