User avatar

امولاتور اندروید هم بهتر شده ولی هنوز هم Genymotion یه چیز دیگه است.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10