این که رسانه اندام لاغر رو مقبول جلوه میدن هم فقط یه بهانه است برای تنبلی. بحث لاغری نیست، سالم بودنه.