سندرز تو واشنگتن هم با اختلاف زیاد جلو افتاده. ۷۶ به ۲۴. تفاوت caucus و primary این جور جاها مشخص میشه.