برد سندرز در واشنگتن هم قطعی شد. طبق پیش‌بینی‌ها نتیجه هاوایی هم همین میشه.