از ابراز انزجار نسبت به همه آدم‌ها تا طرفداری از هیلتر و ترامپ!