اومدم تو صفحه اصلی توییتر یه تب Moments کنار Notifications اضافه شده بود. روش کلیک کردم ۴۰۴ داد. برگشتم صفحه اصلی غیب شد!