آدم وقتی بتونه تو کشور خودش راحت زندگی کنه، به اهدافش برسه و امکاناتی که می‌خواد رو داشته باشه، مگه مرض داره بذاره بره؟