مگه سرش درد می‌کنه بره یه جای دیگه از صفر شروع کنه؟