بعضی وقت‌ها به خود میگم چقدر بدشانس بودم تو کشوری به دنیا اومدم که امکاناتی که اینجا به عنوان یه خارجی دارم رو تو کشور خودم ندارم.