فقط سه ماه اعتبار داره و فقط یک بار اجازه ورود داری. برای بیشتر کشورهای دیگه چند ساله است و مالتیپل! هر چند بار بخوان می‌تونن برن.