در مورد ویزای آمریکا، منظورم ویزای ویزیتوری بود. باید اشاره می‌کردم.