درخت‌های پشت پنجره دارن میرن به سمت جوونه زدن. اینجا هم هوا گرم شده. دما به ۱۴ - ۱۵ درجه رسیده.