چقدر دلم برای سیزده بدر رفتن‌های خونوادگی تنگ شده. ۴۰ - ۵۰ نفر می‌شدیم. چقدر خوش می‌گذشت. وسطی بازی کردن‌ها رو بگو.