بهترین قسمتش شب رفتن و جا گرفتن و بر پا کردن چادرها بود. یه گروه ۶ - ۷ نفره می‌رفتیم، هم خیلی خوش می‌گذشت هم تا شب از کارها معاف بودیم :))