دروغ ۱۳ یا ۱ آوریل به نظرم یکی از مسخره‌ترین مفاهیم موجوده.