با اسکایپ زنگ زدم رو تبلت مامانم و با همه فامیل صحبت کردم. چه دلم تنگ شد. سیزده‌بدرهای ما خیلی خوش می‌گذره. جام خالی.