چیزی که ما بلدیم مثل یادگیری دستور زبان فارسی از روی تاریخ بیهقیه! یه سری چیزایی رو که ما بلدیم خود عرب‌ها هم نمی‌دونن!