چند سال عربی کردن تو مخمون آخرش نه می‌فهمیم نه می‌تونیم حرف بزنیم. بخوره تو سرشون.