جالبه که بعضی چیزها تو کشورهای مختلف عرب متفاوته. از بعضی نکات دستوری بگیر تا تلفظ بعضی حروف.