پارسال خوب شروع کردم ولی سرم شلوغ شد. تابستون امسال باید درست وقت بذارم روش. دوست عرب زیاد دارم که بشه ازشون کمک گرفت.