زور داره چند سال یه زبان رو بهت درس داده باشن ولی نتونی حرف بزنی. حیفه اون همه وقت تلف بشه.