همیشه هم دنبال یه فرصت می‌گشتم یاد بگیرم. دروغ چرا، از درسش هم مثل بقیه بدم نمی‌اومد. همیشه نمره بالا هم می‌گرفتم.