از امروز صبح گلوم یه جوریه. امیدوارم شروع سرماخوردگی نباشه. حال و حوصله سرماخوردگی ندارم تو این وضعیت.