همچین علی عظیمی علی عظیمی راه افتاده گفتم چه خبره. این آثار فاخر از درک ما خارجه :))