این محدودیت کاراکتر لعنتی گند می‌زنه به دستور زبان. فقط باید زور بزنی منظور رو برسونی. در بعضی موارد در نهایت جمله یه چیز بی سر و ته میشه.