دردناکه که مردم فلوجه عراق دارن از گرسنگی می‌میرن. این جنگ چه بلایی سر مردم آورد.