بعضی آدما این قدر به هم میان که انگار از اول برای هم ساخته شدن!