اوه اوه. یکی از طرفدارای ترامپ ریپلای زده که ترامپ هیچ شباهتی به هیلتر نداره! ترامپ چند میلیون آدم نکشته! باشه بابا. تو راست میگی :))