الان دما -۵ درجه است. فردا ماکزیمم دما ۷ درجه است، پس فردا میشه ۱۷. معلوم نیست فازش چیه اصلاً :))