یه روز معلوم میشه فارس نیوز اول یه بیمارستان روانی بوده. بعداً بهشون مجوز خبرگزاری دادن.