نوبت شمای بی‌بی‌سی عربی بحث سوریه است و دعوا شده اساسی. یارو با تماس تصویری شرکت کرده، تو استودیو بود می‌گرفت مجری رو می‌زد :))