تو بی‌بی‌سی عربی خیلی راحت به خلیج فارس میگن خلیج عربی. فکر کن! به همین راحتی یه اسم جعلی رو به کار می‌برن.