بعد از دو سه هفته ساعت ۸:۳۰ بیدار شدم، حس ۵ و ۶ صبح داشت :))