هر روز میگم دیگه دیر وقت Android Studio رو باز نمی‌کنم ولی فایده نداره و باز تا صبح می‌شینم پای کد.