باید برم بیرون و نمی‌تونم بقیه بازی رو ببینم. امیدوارم نیمه دوم بارسا درست بازی کنه.