بارسا گل زد یکی به من ریپلای بزنه لطفاً. که در جریان باشم :دی