خلاصه بازی رو دیدم. خوب شد پا شدم رفتم نون بربری‌م رو خریدم. نشسته بودم پاش فقط حرص می‌خوردم. بارسا چرا این طوری شده؟