دوستی Long distance هم سخته چه برسه به رابطه‌ش. ملت چطور می‌تونن؟ اسکایپ می‌کنی دلت ده برابر تنگ میشه خب.