هدف اینایی که تو خیابون متلک میگن دقیقاً چیه؟ می‌خوان به چی برسن؟