وقتی سه نفر با هم میرن بیرون و دو نفر تو اون جمع به زبون خودشون حرف می‌زنن، باید گرفت زبون‌شون رو به هم گره زد.