آهنگ قدرت عجیبی تو زنده شدن خاطرات و یاد آد‌م‌ها و حتی احساساتت زمانی که به اون آهنگ گوش می‌دادی داره.
واسه من عطر هم همین حالت و داره. حتی قوی تر ‎· Aliusha