رفتیم بیرون. بعدش شیرینی پخته با هات چاکلت آورده. تو SMS هم میگه برای این بود که دلم برات تنگ شده بود و امروز دیدمت. بعد اون موقع که...