یا مثلاً تو لابی قرار گذاشته بودیم، رفتم تو آشپزخونه طبقه اول بطری آب رو پر کنم. برگشتم میگه می‌دونستم اومده بودی. بوت رو حس می‌کنم :O