ولی می‌دونی چیه؟ من دیگه نمی‌خوام درگیر بشم. حوصله بازی درآوردن‌های طرف رو هم ندارم.