چی بهتر از این که یکی از آهنگ‌هایی که دوست داری رو با صدای رفیقت بشنوی؟ از اصل آهنگ بهتر!