ساعت ۴ صبح شد. با اعلام سوراخ بودن استقلال میرم بخوابم.